Adatvédelem

MILYEN ISMERETEK BIRTOKÁBA JUTHAT, HA ELOLVASSA AZ ADATEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNKAT?

Az innováció és a kialakítás együtt adják a vásárlóinknak azokat az élményeket, amelyeket igazán szeretnek: hogy rákészüljenek, és meg is haladják vágyaikat és elvárásaikat. Védjegyünk a minőség és a kiválóság. De leginkább az, hogy törődünk ügyfeleinkkel.

Minden ügyfelünknek, aki ellátogat Honlapunkra, vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat nagy tiszteletben tartjuk adatait és magánszféráját. Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) azt magyarázza el, hogy hogyan kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyek a hyundai.hu weboldalunkon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül, vagy egyes szolgáltatásaink igénybevétele, továbbá rendezvényeink és promócióink keretében kerülhetnek hozzánk, és tájékoztatást nyújt ügyfeleinknek az adataik védelméhez kapcsolódó jogokról.

Jelen Tájékoztató 2021. február 1-én lépett hatályba és jelenleg Ön az annak frissítésekkel kiegészült, hatályos verzióját olvassa.

Az adatkezelési gyakorlatunkat az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: „GDPR”) és az alkalmazandó további adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, továbbá az adatvédelmi hatóság gyakorlatára tekintettel alakítottuk ki.

1. KIK VAGYUNK, ÉS MELY OLDALAKAT FEDI LE JELEN TÁJÉKOZTATÓNK?

Jelen Weboldal üzemeltetője a

Hyundai Holding Hungary Kft. (székhely: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15.; cégjegyzékszám: 01-09-881438, adószám: 13950558-2-44; a továbbiakban: HYUNDAI).

Jelen Tájékoztató keretében magunkra “Adatkezelő”, “Hyundai”, “mi”, “miénk” vagy “nekünk” kifejezésekkel hivatkozhatunk.

A jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezései a www.hyundai.hu és www.myhyundai.hu oldalakra terjednek ki, melyekre együttesen Weboldalként hivatkozunk.

Mire terjed ki az Adatkezelési Tájékoztató: Jelen Tájékoztató az Adatkezelő egyes adatgyűjtéseire és a jóváhagyott (magyarországi) weblapokra terjed ki, melyek felsorolását a mellékletben találja. A jelen Tájékoztató kiterjed továbbá az Adatkezelő által nyújtott új és használt személy- és haszongépjárművek értékesítésével kapcsolatos adatkezelésekre. Az átláthatóság érdekében tájékoztatjuk, hogy amennyiben olyan weboldalra látogat, amely nem esik jelen Tájékoztató tárgyi hatálya alá, azokat más Hyundai márkát felhasználó vállalkozások kezelhetik, illetve a nevünkben eljáró harmadik fél. Ebben az esetben arra ösztönözzük, hogy a meglátogatott weboldal alján található Tájékoztató linkjére kattintva tájékozódjon az adott oldal adatvédelmi irányelveiről.

A Hyundai márkakereskedésekkel és szervizekkel kapcsolatos kérdések: https://www.hyundai.hu/kapcsolat

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

c) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, így például az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

e) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

f) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

i) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

g) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

h) adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

i) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

j) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

k) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

l) harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

m) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

n) harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

o) kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ.

p) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

MILYEN ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT GYŰJTÜNK HONLAPUNKON, SZOLGÁLTATÁSAINK SORÁN ÉS MELY INFORMÁCIÓT FOGADUNK KÜLSŐ FORRÁSBÓL?

Weboldalaink elsősorban információs oldalak, amelyek segíteni hivatottak autóink, termékeink és szolgáltatásaink jobb megismerését. Emellett számos olyan honlap-funkció van, amely az Ön által megadott adatokat gyűjt, amikor azt kéri, hogy informáljuk, levelezési vagy értesítési listára, eseményekre iratkozik fel, terméket vásárol, szolgáltatást foglal le, vagy azt igényel.

A honlapunkról történő adatgyűjtés fő módszerei:

 • Amikor honlapunkat meglátogatja, használja, vagy azon kommunikál, például amikor igénybe vesz egy online elérhető szolgáltatást, tudakolózik egy eseménnyel kapcsolatban, vagy tájékoztatást kér.
 • Amikor személyre szabott webes felületre lép be, és arra használja weboldalunkat, hogy elköteleződjön, személyre szabott emlékeztetőt kérjen, gépjárművéről információt kér, és/ vagy jármű-javítási szolgáltatást vagy olyan információt igényel, amellyel kapcsolatban további értesítés szükséges.
 • Amikor információt tölt fel, vagy interakcióba lép egyes funkciókkal
 • Amikor kapcsolatba lép velünk (a honlapjainkon megadott felületeken), vagy levelezést folytat, időpontot egyeztet velünk.
 • Amikor hírlevél feliratkozással hozzájárulását adja hírlevelek küldéséhez

Adatot és információt más forrásokból is nyerhetünk. Például:

 • Autóval kapcsolatos adatok független, harmadik féltől: ha Önnek Hyundai gépjárművel összefüggésbe hozható információ (értve ez alatt a rendszámot is) megfelelő módon megosztható a kiskereskedőink, szervizhálózatunk, importőreink, hitelügyintézőink, hitelintézeti szolgálataink hálózata körében, és felhasználhatók minden olyan személyre szabott webes felület információval történő ellátására, amelynek használatához a hozzájárulását adta. A megosztott információ mibenléte olyan tényezőkön múlik, mint például mely kereskedőtől vásárolta az autóját, vagy milyen szolgáltatásokat igényelt tőlünk, míg autótulajdonos volt.
 • Harmadik féltől származó támogatási szolgáltatások: Honlap szolgáltatásaink megfelelő működése érdekében, és azért, hogy megfelelő nyilvántartásokat vezethessünk, és kellő támogatást nyújtsunk folyamatban lévő lekérdezésekhez, Önről vagy a weboldalon kifejtett tevékenységéről adatot gyűjthetünk vállalatcsoportunk cégeitől vagy szolgáltatást nyújtó harmadik féltől (pl. a honlapon kezdeményezett fizetések jóváhagyása, weboldal-rendelések nyomon követése, honlap karbantartásának támogatása). Beszállítóinkról további információt talál jelen Tájékoztató 4. pontjában (“Kivel osztunk meg információt”).
 • Eszközadatok: honlapunk automatikusan gyűjt eszközinformációt annak érdekében, hogy a honlapon tapasztaltak a lehető legoptimálisabbak legyenek (például, hogy honlapunk automatikusan adaptálódik a képernyőmérethez). Ezek az adatok a weblap-elemzéseinket (analitikát) is támogatják. Az automatizált adatgyűjtésről és a sütikről (cookiekról) további tájékoztatást kaphat a Cookie Irányelvekről szóló linken.
 • Marketing adatok: megadott kontaktjának részleteit, vásárlási preferenciáit, és más információt megoszthatnak velünk kiskereskedőink, és más harmadik felek, ha és amennyiben megfelelő értesítés előzi meg, és mindez összhangban áll az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal. Természetesen joga van úgy rendelkezni, hogy adatait ne használják fel kereskedelmi célokra. Kérjük, tájékozódjon bővebben az Önt megillető adatvédelemmel kapcsolatos jogokról a 7. pontban (“Adatvédelemmel kapcsolatos jogok”).
 • Adatok nyilvános forrásai: Használhatunk nyilvános adatforrásokat, például abból a célból, hogy webhelyünk működőképességét erősítsük (pl.: autentikációs vagy csalás elleni ellenőrzések támogatására), illetve abból a célból, hogy a rendelkezésünkre álló információ helyességét

Információt fogadunk akkor, amikor Ön a weblapot használja például, amikor adatokat ad meg egy online nyomtatványban vagy adatbekérő felületre a honlapon, továbbá amikor Ön szolgáltatásaink igénybevétele, vagy promóciós céllal ad meg személyes adatot. Adat kerülhet hozzánk más online felületeken is, például, amikor kommentet fűz egy közösségi média oldalunkon megjelent tartalomhoz. Ezek olyan adatok lesznek, melyek Ön számára láthatóak, lehet az Ön neve, foglalkozása, elérhetősége (pl.: email-cím, levelezési cím, telefonszám), bankkártya adatok, fizetéseinek részletei, vezetői engedélyének adatai, a gépjárműve adatai, és általános információ, amelyekkel kapcsolatban Ön döntött úgy, hogy megosztja velünk, úgy mint a Hyundai-szolgáltatásokkal és árukkal, használt gépkocsikkal kapcsolatos tapasztalatok.

3. HOGYAN KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait abból a célból használjuk fel, hogy jól tudjuk kezelni és meg tudjunk felelni a hozzánk érkező szolgáltatási és információs igényeknek, kéréseknek, illetve, hogy a járművek és a weboldal megértését, valamint termékeink és szolgáltatásaink elérését még hatékonyabbá tegyük. Személyes adatait csak addig kezeljük, amíg azt jogszabály lehetővé teszi, továbbá addig, amíg az adatkezelés célját az adatkezelés nem teljesíti. Ezt követően a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdekeinek védelme érdekében további kezelésük indokolható a szükségesség és arányosság figyelembevételével (de különösen abban az esetben, a jogi követelések érvényesítése, gyakorlása és védelme céljából indokolt). A személyes adatok kezelésére vonatkozó időtartam alkalmazásánál az érintetti jogok gyakorlására figyelemmel az Adatkezelő eltérhet. Egyes esetekben az Adatkezelőnek lehetősége van az érintetti jogok gyakorlásának korlátozására, például amennyiben az Adatkezelőnek jogszabályban foglalt kötelezettsége a személyes adatok kezelése. További információkért kérjük tekintse át a Tájékoztató érintetti jogokra vonatkozó rendelkezéseit.

Személyes adatainak Weboldalon keresztül történő adatkezelési céljai, kapcsolódó adatkezelési tevékenység részletei és az ezt megalapozó jogszabályi rendelkezések:

Adatkezelési célAlkalmazandó jogalapAdatkezelés időtartamaKezelt személyes adatok köre
Árajánlatkérések kezelése

Azon esetekben, amikor Ön a Weboldalon kitöltött űrlapon vagy a feltüntetett kapcsolati lehetőségeken keresztül ajánlatot kér tőlünk, adatait az ajánlatkérés, illetve kapcsolatfelvétel érdemi megválaszolása céljából kezeljük.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdekAz árajánlatkérés megválaszolásától számított 1 éves időtartam.Az Ön által közzétett kapcsolattartói adatok, így kifejezetten a neve, elérhetőségi adatai (telefonszám és e-mail), továbbá az árajánlatkérés tartalma.
Hírlevél feliratkozás

Hozzájárulását fogjuk kérni ahhoz, hogy elektronikus úton (például e-mail, szöveges üzenet, chat) üzleti marketingkommunikációt folytathassunk, és hogy ezeket az adatait elektronikus marketingkommunikáció céljából megoszthassuk független harmadik felekből álló hálózatunkkal, amennyiben ehhez hozzájárulását és beleegyezését adja. Ahol weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, meg fogunk felelni az ezzel kapcsolatos kötelezettségeknek.
az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapjánAz adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulása bármikor visszavonható. Kérjük, tájékozódjon bővebben a hozzájárulás visszavonásának feltételeiről és módjáról a 7. pontban.Az Ön e-mail címe, illetve neve.
Kapcsolatfelvétel

Weboldal https://hyundai.hu/kapcsolat aloldalán keresztül történő kapcsolatfelvétel kezelése. Az adatokat minden esetben Ön adja meg, melyek kezelésének célja a kapcsolatfelvétel érdemi megválaszolása.
az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapjánA kapcsolatfelvételtől számított 1 éves időtartam.Attól függően, hogy mely funkciókat használja, a kapcsolatfelvétel során kezelhetjük az Ön nevét, cégének nevét, e-mail címét, telefonszámát, címével kapcsolatos adatait, továbbá üzenetének tartalmát.
Szerviz bejelentkezés

A Weboldalon keresztül a szervizszolgáltatásunkra történő bejelentkezés alapján az Önnel való kapcsolattartás és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A bejelentkezési platformon kiválasztott szerviz részére az adatok továbbításra kerülnek.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdekA szervizfolyamat lezárulását követő 1 éves időtartam.Az Ön neve, email címe, telefonszáma, rendszáma, adott esetben az üzenetének tartalma.
Virtuális Hyundai „Sz@lon” szolgáltatás

Az Ön kérésére a Weboldalon keresztül videóhívást kezdeményezhet az Ön által kiválasztott szalon szerviz vagy értékesítési munkatársával.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdekA szolgáltatás teljesítésének befejezéséig.Az Ön neve, telefonszáma, email címe.
Konfigurátor használata

Az Ön döntése alapján a Weboldal konfigurátor funkció használatával elkészített összeállítását ajánlatkérése és kapcsolatfelvétel céljából továbbíthatja az Ön Hyundai partneréhez.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdekA kapcsolatfelvétel létrejöttétől számított 6 hónapig.Az Ön neve, telefonszáma, email címe.
myHYUNDAI szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

A https://www.myhyundai.hu weboldalon keresztül Ön által igényelt szolgáltatások biztosítása. Részletes tájékoztatásért kérjük tekintse meg a platform adatkezelési tájékoztatóját a https://www.myhyundai.hu címen. Az Ön adatait az Adatkezelő szerződés teljesítéséhez, illetve ebből fakadó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezeli.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti kötelezettség teljesítéseAz Ön személyes profiljának megszüntetésééig.Az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, továbbá gépjárművének alvázszáma.
myHYUNDAI hűségprogramban való részvétellel összefüggő adatkezelés

A programban részt vevő érintettek részére személyre szabott kedvezmények biztosítása, ezzel összefüggésben a számukra releváns szolgáltatások kapcsán direkt marketing tartalmú üzenetek küldése az érintett által kifejezetten erre a célra megadott elérhetőségére.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, mely bármikor visszavonható.A hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 éves időtartamig.Az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, továbbá gépjárművének alvázszáma.

4. KIVEL OSZTJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adatait megoszthatjuk a következőkkel:

 • Olyan harmadik felekkel, akiknek azokat kezelniük kell annak érdekében, hogy mi az Ön rendelkezésére tudjuk bocsátani azokat a termékeket, szolgáltatásokat, amelyeket igényelt, amelyekre feliratkozott, vagy amelyeket kért. Például pénzügyi vagy hitelszolgáltatások kiajánlása, biztosítások, kárügyintézés, marketing és reklámtevékenységet támogató szolgáltatások, optimalizált weboldal szolgáltatások.
 • Kiskereskedői hálózatunk, hivatalos szervizhálózatunk, és kapcsolódó importőrhálózatunk tagjaival (a továbbiakban együttesesen: kiskereskedői hálózatunk), abból a célból, hogy az Ön áruk, szolgáltatások iránti igényét kielégíthessük illetve, hogy kiskereskedelmi hálózatunk tagjainak tevékenységét értékelhessük vagy tovább fejleszthessük, képezhessük őket abból a célból, hogy képesek legyenek javítani a szolgáltatásaik minőségét.
 • A Hyundai vállalatcsoport tagjainak, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint.
 • Harmadik feleknek, amennyiben üzletet (üzleti érdekeltséget), vagy eszközöket adunk el, vagy vásárolunk, vagy egyébként a szolgáltatásnyújtással összefüggésben célszerű és indokolt.
 • Ha és amennyiben jogszabályon alapuló kötelességünk személyes adatait megosztani, közzétenni vagy továbbítani annak érdekében, hogy a ránk vonatkozó jogi előírásokat betarthassuk, a hozzánk intézett jogszerű kéréseknek megfeleljünk, ezeket érvényre juttassuk, vagy hogy tényleges vagy feltételezett jogsértéseket kivizsgáljunk.

Szolgáltatóink, adatfeldolgozóink garantálják, hogy adataikat biztonságosan és a Tájékoztatóban meghatározott céloknak megfelelően használják.

Bluelink szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás

A Hyundai Motor Europe GmbH, illetve az Adatkezelő, együttesen, mint közös adatkezelők a Bluelink fiókjával és azon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításával kapcsolatban, az Ön és a Hyundai Motor Europe GmbH vagy az Adatkezelő vagy más Hyundai entitás között létrejött szerződés teljesítése céljából kezeli a személyes adatait, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelési jogalap alapján. Részletes tájékoztatásért kérjük tekintse át a platform adatkezelési tájékoztatóját. Az érintetti személyes adatainak kezelésére a szerződéses viszony időtartama alatt, ezután pedig azok megőrzésére a jogszabályban foglalt megőrzési követelményekkel összhangban kerül sor. Ezt követően a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdekeinek védelme érdekében további kezelésük indokolható a szükségesség és arányosság figyelembevételével (de különösen abban az esetben, a jogi követelések érvényesítése, gyakorlása és védelme céljából indokolt).

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI A HYUNDAI HÁLÓZATTAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ FÜGGETLEN HARMADIK SZEMÉLYEKRŐL?

Számos független harmadik személlyel (vagy szervezettel) dolgozunk együtt azért, hogy különböző szolgáltatásokat tudjunk nyújtani és ügyfél elégedettséget biztosítsuk. Ezek például a kiskereskedői hálózatunk tagjai, szerviz partnereink, hitelintézeti termékeket és finanszírozást kínáló harmadik felek, szerződéskötési termékeket kínáló felek, rendezvény- és promóciós partnerek. Személyes adatait Ön közvetlenül is megküldheti, megadhatja ezeknek a partnereinknek, (például amikor közvetlenül őket keresi meg levélben, e-mailben, telefonon vagy honlapjukra ellátogatva), de mi is megoszthatjuk velük az Ön személyes adatait, amikor az az Ön kérdései, kérései, szolgáltatás igénybevételi szándéka esetén megfelelő.

Minden független harmadik személlyel történő kapcsolatfelvétel esetén a harmadik személyek minősülnek adatkezelőnek, amennyiben a harmadik felekkel vagy általuk folytatott adatkezelési műveletekkel kapcsolatban kérdése van a személyes adatai kezelése kapcsán, akkor azt ajánljuk, hogy közvetlenül ezekhez a felekhez forduljanak. A fenti harmadik felek a Hyundai cég, vagy Hyundai vállalatcsoporttól függetlenül jár el, cselekményeikért a felelősség a Hyundai céget, vagy Hyundai vállalatcsoportot nem terheli.

Beszállítóinkról

Számos beszállító partnerrel dolgozunk, akik üzleti céljaink megvalósulását támogatják és abban közreműködnek (akiknek hozzáférése lehet adatbázisainkhoz abból a célból), hogy számunkra, vagy az Ön megbízásából szolgáltatást nyújtsanak. Ilyenek például fizetési műveletek bonyolítói, információs technológiák (pl. tárhelyszolgáltatás) rendelkezésre bocsátói, marketing és digitális reklámtámogatási szolgáltatók, ügyfélszolgálatok és kapcsolattartási szolgálatok, szolgáltatási rendszerszintű szakértők, weboldalelemzési támogatók, online áruházi szállítók, stb..

A Hyundai Csoport vállalatairól, és arról, hogyan támogathatják szolgáltatásainkat...

Mint a Hyundai Motor Company partnere, élvezhetjük a hatalmas IT infrastruktúra és szakmai hozzáértés nyújtotta előnyöket, melyek érzékelhetően áthatják a szélesebb értelemben vett egész vállalati struktúránkat. Ez azt is jelenti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatai hozzáférhetőek lehetnek a vállalatcsoport tagjai számára, de csak amennyiben ez szükséges a szolgáltatások és rendszeradminisztráció fenntartására, támogatására, összevont elemzések, üzleti folyamatok fenntartása, IT és adminisztratív célokra. Például azokban az esetekben, ahol weboldal-lekérdezési folyamatok támogatása szükséges, vagy olyan technikai megsegítés, amely a honlap zavartalan működését hivatott biztosítani.

Mely esetekben fordulhat hozzánk az adatkezelés kapcsán?

Számos független harmadik személlyel (vagy szervezettel) dolgozunk együtt azért, hogy különböző szolgáltatásokat tudjunk nyújtani és ügyfél elégedettséget biztosítsuk. Ezek például a kiskereskedői hálózatunk tagjai, szerviz partnereink, hitelintézeti termékeket és finanszírozást kínáló harmadik felek, szerződéskötési termékeket kínáló felek, rendezvény- és promóciós partnerek. Személyes adatait Ön közvetlenül is megküldheti, megadhatja ezeknek a partnereinknek, (például amikor közvetlenül őket keresi meg levélben, e-mailben, telefonon vagy honlapjukra ellátogatva), de mi is megoszthatjuk velük az Ön személyes adatait, amikor az az Ön kérdései, kérései, szolgáltatás igénybevételi szándéka esetén megfelelő.

Minden független harmadik személlyel történő kapcsolatfelvétel esetén a harmadik személyek minősülnek adatkezelőnek, amennyiben a harmadik felekkel vagy általuk folytatott adatkezelési műveletekkel kapcsolatban kérdése van a személyes adatai kezelése kapcsán, akkor azt ajánljuk, hogy közvetlenül ezekhez a felekhez forduljanak.

5. INFORMÁCIÓ AZ ADATTOVÁBBÍTÁSRÓL

Az Önnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, a mindenkori célhoz kötöttség által indokolt mértékben, a legmagasabb IT biztonság mellett adatfeldolgozókat vesszük igénybe, melyek mindenkor aktuális listáját, az Önnel kapcsolatban kezelt adatok köre tekintetében, arra vonatkozó tájékoztatás kérés esetén természetesen megosztunk Önnel.

Az adatkezelési célok teljesítése érdekében a személyes adatokat az alábbi, Hyundai hálózatba tartozó partnereink számára továbbíthatjuk, amennyiben az egyes adatkezelési cél vonatkozásában az az Ön döntése alapján az elvárt, vagy az adatkezelési cél teljesítése érdekében egyébként indokolt:

Az Ön által kiválasztható partnerRészletes tájékoztatás és elérhetőségek
Auto Palace Buda Kft.http://hyundaipalace.hu/buda/
Auto Palace Délpest Kft.http://hyundaipalace.hu/delpest/
Autó Szántó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.https://autoszanto.hyundai.hu
Autó-Forrás Kft.https://autoforras.hyundai.hu
Autóméry Kft.https://automery.hyundai.hu/
Borsod Autó Kfthttps://borsodauto.hyundai.hu/
Duna Autó Zrt.https://dunaauto.hyundai.hu
Géringer Autó-Motor Kft.https://geringerszerviz.hyundai.hu/
Hyundai Dabas Politreff Kft.https://hyundaidabas.hyundai.hu
Hyundai Gablinihttp://www.hyundaigablini.hu
Hyundai Vác - Inter Autóház Vác Kft.https://marostrans.hyundai.hu
Ivanics Kft. Budapesthttps://www.ivanics.hu/
Ivanics Kft. Székesfehérvárhttps://www.ivanics.hu/
Kaposvár-Car Kft.http://www.kaposvarcar.hu
Leier Autó Győrhttps://leierautogyor.hyundai.hu/
Linartech Autócentrumhttps://linartechauto.hyundai.hu/
Meszlényi Autó Kft.https://meszlenyiauto.hyundai.hu/
Mischl Autóház Kft.https://mischlautohaz.hyundai.hu/
Prémium Autóház Kft.http://hyundaihatvan.hyundai.hu
R-Carnet Service Kft.http://rcarnet.hyundai.hu
Ring Autóház Kft.https://ringautohaz.hyundai.hu/
Sió-Mobil Kft.https://siomobil.hyundai.hu
Sipos Autóház Kfthttps://siposautohaz.hyundai.hu
Treff-Autóház Kft.https://hyundaiszeged.hyundai.hu/
Újhelyi-Autó Kfthttps://ujhelyiauto.hyundai.hu/

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI AZ ADATAIMMAL KAPCSOLATOS JOGAIMRÓL

6. MEDDIG TÁROLJUK ÉS KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait addig tároljuk/kezeljük, ameddig az szükséges abból a célból, hogy az Ön által választott terméket vagy szolgáltatást igénybe tudja venni, valamint ameddig az Öntől a hozzájárulást megkaptuk. Tárolhatjuk továbbá mindaddig, hogy eleget tudjunk tenni a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeknek, a hozzánk intézett kérdésekre választ adhassunk, vitát oldhassunk meg törvényes érdekeinknek megfelelően és lehetővé tegye jogaink érvényesítését.

A következők alapján határozzuk meg az adatok tárolásának időtartamát: egyrészt azon alapul a tárolás időtartama, hogy ezzel kapcsolatban milyen információt osztottunk meg Önnel a weboldalon, vagy mi szerepel ezzel kapcsolatban a weblapra irányadó felhasználási feltételekben. Kritériumként alkalmazhatjuk még és hivatkozhatjuk a hatályban lévő szerződéses feltételeket, jogszabályban meghatározott adatkezelési elévülési határidőket, ipari szabványokat és kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírásokat is.

7. ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Személyes adatainak védelmével kapcsolatban a következő jogok illetik meg Önt: visszavonhatja hozzájárulását, amelyet korábban megadott, tájékoztatást kérhet, és hozzáférhet személyes adataihoz, kijavíthatja és vagy kiegészítheti a nem megfelelő, helytelen, téves adatokat, és bizonyos feltételek fennállása esetén megtilthatja azok felhasználását, kérheti azok törlését, tiltakozhat azok kezelése ellen, vagy kérheti, hogy adatait egy másik szervezethez továbbítsák.

Ha adatai védelmének kérdésében kíván vagy szükséges velünk kapcsolatba lépnie kérjük, hogy a kapcsolatfelvételre a lenti elérhetőségek valamelyikét szíveskedjen igénybe venni, és a levél tárgymezőjében szíveskedjen feltüntetni, hogy a levele adatvédelmi tárgyú. Ezek az ügyfélszolgálati e-mail-címek a megfelelő felületek ahhoz, hogy kollégáinkkal kapcsolatba tudjon lépni.

Ha panasza továbbra is fennál, vagy nem megelégedett eljárásunkkal, lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetőleg a lakóhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI AZ ADATAIMMAL KAPCSOLATOS JOGAIMRÓL

A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

a) tájékoztatáshoz való jog;

b) hozzáférési jog;

c) helyesbítéshez való jog;

d) törléshez való jog;

e) az adatkezelés korlátozásához való jog;

f) adathordozhatósághoz való jog;

g) tiltakozáshoz való jog.

Fentiek alapján:

 • Ha hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez, benne foglalva az elektronikus marketingkommunikáció esetét is, ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ilyenkor csak az úgynevezett “leiratkozás” lehetőséget kell választania, amely minden alkalommal szerepel az ilyen tárgyban kiküldött leveleink végén.
 • Hozzáférést kérhet az általunk Önről kezelt adatokhoz, kifogásolhatja azok kezelését, kérheti a hibás, téves adatok kijavítását, megtilthatja azok további kezelését vagy kérheti törlésüket. Ha adatainak törlését, vagy további kezelésük megszüntetését kéri, nem minden esetben vagyunk kötelesek ezt a kérését teljesíteni, de e körülmény esetén minden esetben el fogjuk magyarázni Önnek, hogy ez miért nem lehetséges.
 • Bizonyos körülmények fennállása esetén kérheti tőlünk, hogy adatait meghatározott elektronikus formában nyújtsuk át, vagy továbbítsuk harmadik személy vagy szervezet részére (az adathordozhatósághoz fűződő jog). Ez a jog azonban csak bizonyos körülmények esetén gyakorolható. Amikor igen, részletes tájékoztatást nyújtunk arról.
 • Az adatkezelés jogalapjául szolgálható hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő elérhetőségeire küldött rövid, kifejezett nyilatkozatával.

Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja.

Amennyiben válaszunkkal vagy intézkedésünkkel a megkereséseddel összefüggésben nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

8. MÁS OLDALAKRA NAVIGÁLÓ/MUTATÓ LINKEK

Honlapunk tartalmazhat olyan weblapokra mutató linkeket, amelyeket olyan szervezetek működtetnek, amelyeket nem mi felügyelünk. A jelen Tájékoztató nem vonatkozik ezekre a honlapokra, így azt ajánljuk, hogy az adott weboldal adatkezelési irányelveit megismerve döntsön a weboldalak használatáról. Nem vagyunk felelősek ezekért, a weblapokhoz és alkalmazásokhoz kapcsolódó adatvédelmi irányelvekért és gyakorlatokért (még akkor sem, ha a honlapunkon keresztül jutott oda), és csupán az Ön informáltságát és kényelmét hivatottak ezek szolgálni. Kifejezetten kizárjuk a felelősséget a tartalmukért, adatvédelmi gyakorlatukért, felhasználási feltételeikért, és nem tudjuk garantálni azok pontosságát, tartalmát és alaposságát.

9. AZ ÖNNEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VÉDELME

Minden észszerűen szükséges cselekményt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy adatait biztonságosan, és az ismertetett adatvédelmi irányelvvel összhangban kezeljünk.

Hasonlóképpen, valamennyi adatkezelésben közreműködő partnerünktől, így kifejezetten az adatfeldolgozóinktól is elvárjuk, hogy tegyenek meg minden elvárhatót, hogy az Önnel kapcsolatos valamennyi személyes adata biztonságban legyen.

Amennyiben olyan jelszót adtunk Önnek (vagy Ön olyat választott) amely hozzáférést biztosít valamennyi, a honlapon lévő egyéniesített adatához, az Ön felelőssége, hogy e jelszót titokban tartsa és megőrizze. Kérjük, hogy soha, senkivel ne ossza meg jelszavát.

Sajnálatos módon az interneten történő adatáramlás soha nem teljesen biztonságos. Bár mi minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön adatainak védelmében, az interneten továbbított adatainak védelmét és teljes biztonságát nem tudjuk garantálni; bármely ilyen továbbítás az Ön kockázati körébe tartozik. Az Önnel kapcsolatos információt biztonságos környezetben tároljuk, amely jelenti egyrészt fizikai és technikai védelmet nyújtó intézkedések és berendezések használatát, mint például titkosítási technológiák és hitelesítési rendszerek, amelyek arra hivatottak, hogy bármilyen veszteséget, visszaélést, módosítást, közzétételt megsemmisítést, lopást vagy jogosulatlan hozzáférést megelőzzenek.

Független társaságok, amelyeket nem kontrollálunk: Abban az esetben, ha honlapunkról egy harmadik fél felületére lép, (mint például kiskereskedő, szerelő, importőr, hitelügyintéző), ezek harmadik, független személynek minősülnek, akik nem tagjai a Hyundai vállalatcsoportnak. Ez azt jelenti, hogy a Hyundai már nem ellenőrizheti, kezelheti és védheti (és bizonyos esetben nem is látja) azokat az adatokat, amelyeket Ön ezen harmadik személyeknek ad meg.